Devoted to law ... Since 1974

Contactgegevens van de advocatenassociatie Praxislaw

De advocatenassociatie Praxislaw is een burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging). Ze is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0850.208.661 en bij de btw-administratie onder het nummer BE 0850.208.661.

De zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 412 F.

Voor contact met de advocatenassociatie Praxislaw en haar leden:

Telefoon: 00. 32 (0) 2 344 18 45
Fax: 00. 32 (0) 2 347 21 23
E-mail: info praxislaw.eu
Rubriek ‘Contact’ op de website: www.praxislaw.eu

Ereloon en kosten

Ons ereloon dekt diverse intellectuele prestaties, o.a. onze telefoongesprekken of andere gesprekken met onze cliënten of andere belanghebbenden, deelname aan vergaderingen, ontvangen documenten bestuderen, brieven schrijven, juridische opzoekingen doen en adviezen geven, processtukken opstellen en onderzoeken, verschijnen op zittingen en pleidooien, onderhandelen, overeenkomsten opmaken en bestuderen.

De financiële voorwaarden zijn afhankelijk van diverse criteria, zoals de hoogdringendheid van de gevraagde prestaties, de materie in kwestie, de specialisatie van de advocaat of het belang van het dossier.

In de meeste dossiers geldt voor onze prestaties een uurtarief, dat tijdens de eerste contacten wordt besproken; soms kan een vooraf overeengekomen succespremie worden aangerekend.

Vaak is het moeilijk om vooraf een totaalbedrag vast te stellen. Het is immers onmogelijk te voorspellen hoe de moeilijkheidsgraad van een dossier zal evolueren. Dit sluit echter niet uit dat er in specifieke gevallen een forfait of – bij een meer regulier geschil – een abonnement kan worden afgesproken.

Naast het ereloon zijn er ook de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het beheer van de dossiers voor rekening van onze cliënten, zoals de kosten voor het openen en afsluiten van dossiers, secretariaat en briefwisseling, e-mails, kopieën en faxen, telefoongesprekken, verplaatsingen en archivering.

Hoe we die kosten berekenen? Dat vernemen onze cliënten meteen bij het begin van onze eventuele samenwerking.

Naast het ereloon en de kosten is er eveneens een terugbetaling van de uitgaven voor de cliënt: griffie kosten, kopiëren van processtukken, opzoeken van woonplaats, stukken van burgerlijke staat, kadastrale leggers, hypothecaire staten, strafdossiers, handelsinlichtingen en de tussenkomst van derden zoals een gerechts deurwaarder, notaris of technisch adviseur.

Bij commerciële dossiers is het gebruikelijk om bij het begin van de tussenkomst een provisie te betalen. Daarna volgen tussentijdse ereloon- en kostenstaten met een gedetailleerd overzicht van de prestaties en de gemaakte kosten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Onze beroepsaansprakelijkheid is gedekt voor een bedrag in hoofdsom van 15.750.000 euro per schadegeval.

De basisdekking van 1.250.000 euro per schadegeval wordt gewaarborgd door de polis ‘Burgerlijke aansprakelijkheid Beroepsleven’ die de Orde van de Frans- en Duitstalige balies en de Orde van Vlaamse Balies hebben afgesloten met respectievelijk Ethias en Amlin Europe; deze wordt aangevuld met een verzekering in 2de rang van 2.500.000 euro per schadegeval bij Ethias en tot slot met een verzekering in 3de rang van 12.000.000 euro per schadegeval bij de maatschappijen HDI Gerling Assurances en AIG Europe.

Onder schadegeval verstaan we elke klacht die terecht of onterecht wordt ingediend tegen PRAXISLAW en/of een of meer van haar vennoten en/of een of meer medewerkers en die steunt op een fout of een reeks fouten, gemaakt door een of meer vennoten of hun medewerkers, stagiairs of gelijk welke persoon voor wie PRAXISLAW en/of een of meer vennoten verantwoordelijk zijn in de uitoefening van hun beroep van advocaat.

Alle klachten die voortvloeien uit een en dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd als een en hetzelfde schadegeval. In dit geval is de limiet van toepassing op het hele kantoor.

Contactgegevens van de vennoten

De advocatenassociatie PRAXISLAW telt volgende vennoten:

BVBA Daniela Bergmans Advocaat, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0537.512.632, vertegenwoordigd door haar zaakvoerster, meester Daniela Bergmans (dbergmans praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

Meester Luc De Caevel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0816.420.690 (ldecaevel@praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

BVBA Depuydt Law, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0542.999.268, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, meester Paul Depuydt (p.depuydt praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

BVBA Mélanie Ghys Advocaat, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0832.371.450, vertegenwoordigd door haar zaakvoerster, meester Mélanie Ghys (mghys praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

Advocatenkantoor Dirk Lambrecht BVBA, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0825.854.931, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, meester Dirk Lambrecht (dlambrecht praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

Meester Philippe Leclercq, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0816.418.811 (phleclercq praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

SPRL Michel Maréchal, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0455.384.118, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, meester Michel Maréchal (mmarechal praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

Meester Georges-Bernard Van Parys (bvanparys praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

BVBA Heethem Wim, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0891.903.419, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, meester Wim Heethem (wheethem praxislaw.eu, tel.: 32(0) 2 344 18 45),

De advocaten Luc De Caevel, Philippe Leclercq en Michel Maréchal zijn aangesloten bij de Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles.

De advocaten Daniela Bergmans, Paul Depuydt, Mélanie Ghys, Dirk Lambrecht en Georges-Bernard Van Parys zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.